Xi Guan Jie Xiao Tong Pian - KneeKinder

Xi Guan Jie Xiao Tong Pian - KneeKinder - Max Nature

Max Nature

$10.99 
SKU: AH142

Functions
Xi Guan Jie Xiao Tong Pian is a Chinese herbal formula that replenishes the Kidney and Liver, tonifies Qi and Blood dispels Wind and Dampness, and may help to keep your knees healthy.

Suggested Use

7 Pills 2-3 times daily

Package
200 pills 200mg (40g) per bottle

Ingredients
Xu Duan, Du Zhong, Fang Feng, Rou Gui Xin, Dang Shen, Fu Ling, Dang Gui, Bai Shao, Huang Qi, Chuan Niu Xi, Gan Cao, Qin Jiao, Sheng Di Huang, Chuang Xiong, Du Huo, Gan Jiang, Pian Jiang Huang.