Six Flavor Teapills Liu Wei Di Huang Wan 六味地黄丸

Six Flavor Teapills Liu Wei Di Huang Wan 六味地黄丸 - Max Nature

Max Nature

$54.80 
SKU: MW-3621E

Functions
Tonifies Liver and Kidney Yin, Clears Deficiency Heat, Secures the Jing-essence Directions
8 pills, 3 times a day. Package
200 Teapills per bottle
Net Wt. 1.2oz (33g) Ingredients
Rehmannia Glutinosa Root-prep - Shu Di Huang, Dioscorea Opposita Rhizome - Shan Yao, Cornus Officinalis Fruit - Shan Zhu Yu, Paeonia Suffruticosa Root-bark - Mu Dan Pi, Poria Cocos Fungus - Fu Ling, Alisma Orientalis Rhizome - Ze Xie, Activated Carbon, Botanical Wax Talcum