Areca & Evodia Combination - Bian Zhi Xin Qi Yin- 变质心气饮

Areca & Evodia Combination - Bian Zhi Xin Qi Yin- 变质心气饮 - Max Nature

Max Nature

$18.50 
SKU: STC-132

Package
100 Capsules (500mg each) per bottle

Suggested Use
2 capsules 3 times daily.

Ingredients
Hoelen fungus (fu lings), Pinellia root (ban xia), Alisma root (ze xie), White mulberry bark (sang bai pi), Perilla seed (zi su zi), Turtle shell (bia jia), Bitter orange fruit (zhi shi), Areca seed (da fu pi), Cinnamon twig (gui zhi), Evodia (wu zhu yu), Chinese licorice root (gan cao).