Zheng Jing

Zheng Jing - Max Nature

Max Nature

$21.75 
SKU: RE-699

Functions
Stress, restlessness, irritability, insomnia, depression, palpitation, neurasthenia, neurosis Package
90 tablets per bottle Directions
2-4 tablets 3 times daily between meals
Ingredients
Bupleurum Root (Chai Hu), Chinese Skullcap Root (Huang Qin), Cassia Twig (Gui Zhi), Chinese Rhubarb Root & Rhizome (Da Huang), Dragon Bone (Fossilized Bones Of Mammale) (Long Gu), Oyster Shell (Mu Li), Asian Ginseng Root (Ren Shen), Poria Sclerotium (Fu Ling), Pinellia Rhi-Zone (Ban Xia), Ginger Rhizome (Sheng Jiang), Jujube Fruit (Da Zao)