Zuo Gu Shen Jing Tong Pian - Sciati Relax 坐骨神经痛片

Zuo Gu Shen Jing Tong Pian - Sciati Relax 坐骨神经痛片 - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6Z55

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Ru Xiang (Frankincense), Ma Yao (Myrrh), Ji Xue Teng (Spatholobus Stem), Yan Hu Suo (Corydalis), Ba Ji Tian (Morinda Root), Xi Xian Cao (Siegesbeckia), Wei Ling Xian (Clematis Root), Jiang Huang (Yellow Ginger), Shu Di Huang (Rehmannia), Chuan Xiong (Sichuan Lovage), Shen Jin Cao (Lycopodii Herba)