Zhi Shi Ping Wei Pian - Stomach Peace 治湿平胃片

Zhi Shi Ping Wei Pian - Stomach Peace 治湿平胃片 - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6Z25

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Shan Zha (Chinese Hawthorn Fruit), Gu Ya (Rice Sprout), Jiang Ban Xia (Pinellia), Mai Ya (Barley Sprout Malt), Cang Zhu (Atractylodes), Huo Po (Magnolia), Chen Pi (Tangerine), Gan Cao (Licorice), Da Zao (Jujube Fruit), Sheng Jiang (Ginger), Yi Yi Ren (Job's Tears Seed)