Yu Ping Feng Pian - Jade Screen 玉屏風片

Yu Ping Feng Pian - Jade Screen 玉屏風片 - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6Y35

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Huang Qi (Astragalus), Fang Feng (Siler Root), Bai Zhu (White Atractylodes Root), Wu Wei Zi (Schisandra Fruit), Tai Zi Shen (Pseudostellaria), Nuo Dao Gen (Oryzae Glutinosae)