You Gui Wan

You Gui Wan - Max Nature

Kamwo-Meridian

$25.99 
SKU: MPC-YGW

Functions
Warms Mingmen fire, nourishes benefits Jing, Kidney Yin, tonifies Kidney Yang, nourishes Blood, benefits Jing for patterns with symptoms such as exhaustion after long term illness, cold limbs, diarrhea, infertility, aching low back and knees.

Package
100 capsules per bottle

Suggested Use
3 to 6 capsules three times per day

Ingredients
Rehmannia Root Tuber (prepared) - Shu Di Huang,Asiatic Dogwood Fruit w/o Seed - Shan Zhu Yu,Chinese Yam Rhizome (roasted) - Shan Yao (Wei),Eucommia Stem Bark (dry-fried) - Du Zhong (Chao),Chinese Dodder Seed - Tu Si Zi,Lycium Fruit - Gou Qi Zi,Dong Quai - Dang Gui,Gelatinum Cornu Cervi - Lu Jiao Jiao,Cassia Bark - Rou Gui,Aconite (processed) - Fu Zi (Zhi)