You Gui Wan

You Gui Wan - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: GNYG23

Package
90 Caplets (750mg each) per bottle
7:1 concentrated herbal formula

Directions
3 capsules 2 times daily

Ingredients:
Shu Di Huang
Ba Ji Tian
Fu Zi
Rou Gui
Shan Yao
Gou Qi Zi
Tu Si Zi
Du Zhong
Shan Zhu Yu
Dang Gui