Yin Qiao San

Yin Qiao San - Max Nature

Max Nature

$17.85 
SKU: BP-RPYQ23

Package
1 Bulk herb vacuum sealed bag

Ingredients
Jin Yin Hua Lian Qiao Jie Geng Niu Bang Zi Bo He Dan Dou Chi Jing Jie Dan Zhu Ye Lu Gen Gan Cao

Suggested Dose
1 bag for 2 days. The above dosage is doubled from the original source.