Yin Qiao Jie Du Pian - Cold Clear 银翘解毒片

Yin Qiao Jie Du Pian - Cold Clear 银翘解毒片 - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6Y15

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Jin Yin Hua (Honeysuckle), Lian Qiao (Forsythia), Bo He (Mint), Jing Jie (Schizomepeta), Dan Dou Chi (Fermented Soybean), Niu Bang Zi (Great Burdock Fruit), Jie Geng (Platycodon Root), Dan Zhu (Lophaterum), Gan Cao (Licorice)