Yan Hu Suo Zi Tong Pian - Corydalis Pain Away

Yan Hu Suo Zi Tong Pian - Corydalis Pain Away - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6Y05

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Yan Hu Suo (Corydalis), Xiang Fu (Cyperus), Bai Zhi (Fragrant Angelica Root), Chuan Xiong (Sichuan Lovage), Chia Hu (Bupleurum Root), Bai Shao (Peony), Gan Cao (Licorice), San Qi (Notoginseng), Chen Pi (Tangerine)