Xue Fu Zhu Yu Tang

Xue Fu Zhu Yu Tang - Max Nature

Max Nature

$19.00 
SKU: GNXF22

Package
7.1 powdered extract in a 750mg caplet
90 tablets per bottle

Directions
3 Capsules 2 times a day

Ingredients:
Sheng Di Huang(uncooked Radix Rehmanniae)
Tao Ren(Semen Persicae)
Hong Hua(Flos Carthami)
Dong Gui(Radix Angelicae Sinensis)
Chuan Xiong(Rhizoma Chuanxiong)
Chi Shao(Radix Paeoniae Rubrae)
Chuan Niu Xi(Radix Cyathulae)
Chai Hu(Radix Bupleuri)
Jie Geng(Radix Platycodi)
Zhi Ke(Fructus Aurantii)
Gan Cao(Radix Glycyrrhizae)