Xue Fu Zhu Yu Tang

Xue Fu Zhu Yu Tang - Max Nature

Max Nature

$20.85 
SKU: BP-RPXF22

English Name
Drive out Stasis from the Mansion of Blood Decoction

Package
1 Bulk herb vacuum sealed bag

Ingredients
Tao Ren (Persicae Semen), Hong Hua (Carthami Flos), Dang Gui (Angelicae Sinensis Radix), Chuan Xiong (Chuangxiong Rhizoma), Chi Shao (Paeoniae Radix Rubra), Niu Xi (Achyranthis Radix), Chai Hu (Bupleuri Radix), Jie Geng (Platicodi Radix), Zhi Ke (Aurantii Fructus), Sheng Di Huang (Rehmanniae Radix), Gan Cao (Glycyrrhizae Radix)

Suggested Dose
1 bag over 2-4 days. The above dosage is doubled from the original source.