Xiao Huo Luo Wan

Xiao Huo Luo Wan - Max Nature

Max Nature

$24.99 
SKU: NL-8X30

Packing

200 Pills per bottle

Directions
5-8 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Dan Nan Xing (Chinese Arisaema), Zhi Chuan Wu (Radia Aconiti Preparata), Zhi Cao Wu (Kusnezoff Monkshood), Di Long (Earthworm), Ru Xiang (Frankincense), Mo Yao (Myrrh)