Xiao Feng San

Xiao Feng San - Max Nature

Kamwo-Meridian

$23.79 
SKU: MPC-XFS

Functions
Disperse wind, eliminate damp, clear heat, cool blood Package
100 capsules per bottle Suggested Use
3 to 6 capsules three times per day Ingredients
Siler Root - Fang Feng,Shrubby Sophora Root - Ku Shen,Gypsum - Shi Gao,Rehmannia Root Tuber - Sheng Di Huang,Schizonepeta Aerial Parts - Jing Jie,Cicada Moulting - Chan Tui,Burdock Fruit - Niu Bang Zi,Black Sesame Seed - Hei Zhi Ma,Anemarrhena Rhizome - Zhi Mu,Dong Quai - Dang Gui,Cang-Zhu Atractylodes Rhizome - Cang Zhu,Armand's Clematis Stem - Mu Tong (Chuan),Chinese Licorice Root - Gan Cao