Wu Zi Yan Zhong Pian - Five Seeds

Wu Zi Yan Zhong Pian - Five Seeds - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6W20␃Available␁Wan␂NL-6W20W␂Available␁Pian␂NL-6W20P

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Gou Qi Zi (Goji), Tu Si Zi (Dodder Seed), Fu Pen Zi (Chinese Raspberry), Che Qian Zi (Asian Plantain Seed), Wu Wei Zi (Schisandra Fruit)