Women's Vitality

Women's Vitality - Max Nature

Plumflower Brand

$12.50 
SKU: MW83741

Other Names
Women's Eight Treasure Teapills, Ba Zhen Wan, Eight Precious Pills, Women's Eight Treasure Formula, Women's Precious Formula

Functions
Tonifies Qi and Blood, Regulates menstruation

Package
200 Pills per bottle

Directions
8 pills 3 times a day

Ingredients
Shu Di Huang, Dang Gui, Bai Shao, Dang Shen, Fu Ling, Bai Zhu, Chuan Xiong, Gan Cao