Wen Dan Pian - Gallbladder Warm

Wen Dan Pian - Gallbladder Warm - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6W05

Functions

Regulates Qi, Calms the Shen, Clears and Transforms Phlegm Heat, Harmonizes the Gallbladder and Stomach

Packing

200 Pills per bottle

Directions

6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Zhi Ban Xia (Pinellia), Zhu Ru (Henon Bamboo), Zhi Shi (Tangerine), Chen Pi (Tangerine), Gan Cao (Licorice), Fu Ling (Poria), Sheng Jiang (Ginger), Da Zao (Jujube Fruit)