Tong Jian Pian - Monthly Peace

Tong Jian Pian - Monthly Peace - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6T25

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Tu Si Zi (Dodder Seed), Dang Gui (Chinese Angelica Root), Xiang Fu (Cyperus), Yan Hu Suo (Corydalis), Chong Wei Zi (Motherwort Seed), Bai Shao (Peony), Mu Xiang (Costus Root), Pao Jiang (Dried Ginger), Hong Hua (Safflower), Chuan Xiong (Sichuan Lovage), Qing Pi (Tangerine), Rou Gui (Cassia Bark), Yi Mu Cao (Chinese Motherwort), Shu Di Huang (Rehmannia), Shan Zha (Chinese Hawthorn Fruit), Dan Shen (Chinese Salvia Root)