Tian Wang Bu Xin Wan 天王补心丸

Tian Wang Bu Xin Wan 天王补心丸 - Max Nature

Millennia Brand

$7.99 
SKU: UPC-Q47

Functions
Tian Wang Bu Xin Wan is a famous herbal formula in traditional Chinese medicine used to replenish the Blood and Yin, and strengthen Heart functions. Today, the herbal remedy is commonly used for insomnia, heart palpitations,forgetfulness, and anxiety.

Directions
200 Pills per bottle
Net Wt. 1.16 oz

Package
5-8 Pills with warm water, 2-3 times daily

Ingredients
Dan Shen (radix salviae miltiorrhizae) Dang Gui (radix angelicae sinensis) Dang Shen (Radix Codonopsis) Fu Ling (Poria) Wu Wei Zi (fructus schisandrae) Mai Dong (radix ophiopogonis) Tian Dong (Radix Asparagi) Xuan Shen (Radix Scrophulariae) Jie Geng (radix platycladi) Yuan Zhi (radix polygalae) Bai Zi Ren (semen platycodi) Suan Zao Ren (semen ziziphi spinosae) Di Huang (Radix Rehmanniae) Gan Cao (Radix Glycyrrhizae)
No Sugar, No Artificial Colors