Tian Wang Bu Xin Wan

Tian Wang Bu Xin Wan - Max Nature

Max Nature

$24.99 
SKU: NL-8T09

DISCONTINUED 1 LEFT IN STOCK

Functions

Tonifies Heart and Kidney Yin, Nourishes Blood, Calms the Shen, Clears Deficiency Heat

Packing

200 Pills per bottle

Directions
5-8 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Dan Shen (Chinese Salvia Root), Shi Chang Pu (Grass-leaf Sweetflag), Di Huang (Rehmannia), Dang Gui (Chinese Angelica Root), Wu Wei Zi (Schisandra Fruit), Mai Men Dong (Ophiopogon Root), Tian Men Dong (Chinese Asparagus Root), Suan Zao Ren (Jujube Fruit), Bai Zi Ren (Oriental Arborvitae Seed), Dang Shen (Codonopsis), Fu Ling (Poria), Xuan Shen (Scrophularia), Yuan Zhi (Polygala Root), Jie Geng (Platycodon Root), Gan Cao (Licorice)