Tian Wang Bu Xin Dan

Tian Wang Bu Xin Dan - Max Nature

Max Nature

$24.75 
SKU: BP-RPTW18

English Name
Emperor of Heaven's Special Pill to Tonify the Heart

Package
1 Bulk herb vacuum sealed bag

Ingredients
Sheng Di Huang (Rehmanniae Radix), Dang Shen (Codonopsis Radix), Tian Men Dong (Asparagi Radix), Mai Men Dong (Ophiopogonis Radix), Xuan Shen (Scrophulariae Radix), Dan Shen (Salviae Miltiorrhizae Radix), Fu Ling (Poria), Yuan Zhi (Polygalae Radix), Jiu Xi Dang Gui (Wine-Washed Angelicae Sinensis Radix), Wu Wei Zi (Schisandrae Fructus), Bai Zi Ren (Platycladi Semen), Chao Suan Zao Ren (Dry-Fried Ziziphi Spinosae Semen), Jie Geng (Platycodi Radix) Long Chi (Fossilia Dentis Mastodi)

Suggested Dose
1 bag over 2-4 days. The above dosage is doubled from the original source and modified for a modern-style decoction.