Tian Ma Gou Teng Yin

Tian Ma Gou Teng Yin - Max Nature

Max Nature

$9.80 
SKU: ef-3-T001

Function

Calms the Liver, Extinguishes Wind, Clears Heat, Subdues Liver Yang, Tonifies Liver and Kidneys, Invigorates the Blood

Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Tian Ma, Gou Teng, Huang Qin, Shou Wu Teng, Zhi Zi, Yi Mu Cao, Niu Xi, Sang Ji Sheng, Du Zhong, Fu Ling, Bai Shao, Gan Cao