Su Zi Jiang Qi Pian - Asthma Aid 蘇子降氣片

Su Zi Jiang Qi Pian - Asthma Aid 蘇子降氣片 - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6S90

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Zi Su Zi (Perilla Seed), Hou Po (Magnolia), Qian Hu (Peucedanum Root), Gan Cao (Licorice), Zhi Bai Xia (Pinellia), Chen Pi (Tangerine), Dang Gui (Chinese Angelica Root), Chen Xiang (Sichuan Lovage), Dao Zao (Jujube Fruit), Sheng Jiang (Ginger), Rou Gui (Cassia Bark)