Shou Wu Wan

Shou Wu Wan - Max Nature

Max Nature

$24.99 
SKU: NL-8S35

DISCONTINUED 1 LEFT IN STOCK

Packing

200 Pills per bottle

Directions
5-8 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
He Shou Wu (Polygonum), Di Huang (Rehmannia), Niu Xi (Achryanthes), Nu Zhen Zi (Fructus Ligustri Lucidi), Sang Ye (Mulberry Leaf), Hei Zhi Ma (Black Sesame), Tu Si Zi (Dodder Seed), Bu Gu Zhi (Psoralea) Xi Xian Cao (Siegesbeckia), Jin Yin Hua (Honeysuckle), Sang Shen (Mulberry), Mo Han Lian (Herba Ecliptae), Jin Ying Zi (Cherokee Rose Seed)