Shi Chuan Da Bu Wan - Ten Flavor Teapills

Shi Chuan Da Bu Wan - Ten Flavor Teapills - Max Nature

Max Nature

$15.69 
SKU: MS3640

Functions
Tonifies Qi and Blood, Warms the Yang, Strengthens Wei Qi

Package
200 Teapills per bottle.

Suggested Use
Take 8 teapills, 3 times daily

Ingredients
Shu Di Huang - Rehmannia Glutinosa Root - prep, Dang Gui - Angelica Sinensis Root, Dang Shen - Codonopsis Pilosula Root, Huang Qi - Astragalus Membranaceus Root, Bai Shao - Paeonia Lactiflora Root, Bai Zhu - Atractylodes Macrocephala Rhizome, Fu Ling - Poria Cocos Fungus, Chuan Xiong - Ligusticum Chuanxiong Rhizome, Gan Cao - Glycyrrhiza Uralensis Root, Rou Gui - Cinnamomum Cassia Bark Other Ingredients
Talcum, Botanical Wax