Shen Ling Bai Zhu San

Shen Ling Bai Zhu San - Max Nature

Max Nature

$9.80 
SKU: ef-3-S010

Functions
Tonifies Spleen Qi, Harmonizes the Stomach, Transforms Dampness

Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Dang Shen, Fu Ling, Shan Yao, Bai Bian Dou, Jie Geng, Chao Bai Zhu, Gan Cao, Lian Zi, Yi Yi Ren, Sha Ren