Shao Fu Zhu Yu Pian - Abdominal Stasis Reduce 少腹逐瘀片

Shao Fu Zhu Yu Pian - Abdominal Stasis Reduce 少腹逐瘀片 - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6S20␃Available␁Wan␂NL-6S20W␂Available␁Pian␂NL-6S20P

Functions

Invigorates the Blood, Dispels Blood Stasis, Warms the Channels, Warms the Uterus, Dispels Cold

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Mo Yao (Myrrh), Xiao Hui Xinag (Fennel Seed), Gan Jiang (Rhizoma Zingiberis), Yan Hu Suo (Corydalis), Dang Gui (Chinese Angelica Root), Chuan Xiong (Sichuan Lovage), Rou Gui (Cassia Bark), Chi Shao (Red Peony), Pu Huang (Cattail Pollen), Wang Bu Liu Xing (Vaccaria Seed), Xinag Fu (Cyperus), Sheng Shui Zhi (Leech)