Returning Spring

Returning Spring - Max Nature

Max Nature

$22.00 
SKU: BP-RS

 Directions:
3 Capsules 2-3 times a day

Product Details:

60 capsules 500 mg each

Ingredients
Huang Qi, Tai Zi Shen, Bai Shao, Chuan Xiong, Nu Zhen Zi, Gou Qi Zi, Man Jing Zi, Huang Bai, Shi Chang Pu, Yu Jin, Ge Gen, Dan Shen, Yuan Zhi, Yi Zhi Ren, Sheng Ma, Mix-fried Gan Cao, Chuan Lian Zi