Qing Fei Yi Huo Wan 清肺抑火丸

Qing Fei Yi Huo Wan 清肺抑火丸 - Max Nature

Max Nature

$20.00 
SKU: N161

Functions
Qing Fei Yi Huo Wan is an all natural herbal supplement traditionally used to manage productive cough with thick, yellow sputum.

Package
200 Pills per bottle 180mg Each
Net Wt. 1.27 oz

Directions
5-8 Pills with warm water, 2-3 times daily

Ingredients
Huang qin - Root Radix Scutellariae, Zhi mu - Rhizoma Anemarrhenae, Zhi zi - Fructus Gardeniae, Zhe bei mu - Bulbus Fritillariae Thunbergii, Huang bo - Cortex Phellodendri,
Ku shen - Radix Soporae Flavescentis, Jie geng - Radix Platycodi, Qian hu - Radix Peucedani,
Tian hua feng - Radix Trichosanthis, Da huang - Radix et Rhizoma Rhei