Qian Lie Shu Pian - Prostate Easy

Qian Lie Shu Pian - Prostate Easy - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6Q20

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Shu Di Huang (Rehmannia), Yi Yi Ren (Job's Tears Seed), Shan Zhu Yu (Asiatic Dogwood), Shan Yao (Chinese Yam), Tao Ren (Peach Seed), Cang Zhu (Atractylodes), Dong Gua Zi (Winter Melon Seed), Gui Zhi (Cassia Twig), Zhi Fu Zi (Sichuan Aconite), Mu Dan Pi (Tree Peony Root Bark), Gan Cao (Licorice), Ze Xie (Water Plantain), Fu Ling (Poria), Jiu Cai Zi (Chinese Leek Seed), Yin Yang Huo (Epimedium)