Qi Ju Di Huang Pian - Liver & Kidney Ying 杞菊地黄片

Qi Ju Di Huang Pian - Liver & Kidney Ying 杞菊地黄片 - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6Q10

Functions

Tonifies Liver and Kidney Yin, Nourishes Liver Blood, Benefits the Eyes

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Shu Di Huang (Rehmannia), Shan Zhu Yu (Asiatic Dogwood), Shan Yao (Chinese Yam), Ze Xia (Water Plantain), Fu Ling (Poria), Mu Dan Pi (Tree Peony Root Bark), Gou Qi Zi (Goji), Ju Hua (Chrysanthemum)