Nuan Gong Yun Zi Pian - Uteri Warm 暖宫孕子片

Nuan Gong Yun Zi Pian - Uteri Warm 暖宫孕子片 - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6N10

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Dang Gui (Chinese Angelica Root), Bai Shao (Peony), Bu Gu Zi (Psoralea Fruit), Chuan Xiong (Sichuan Lovage), Yin Yang Huo (Epimedium), Xian Mao (Curculigo), Rou Gui (Cassia Bark), Ai Ye (Chinese Mugwort), Shu Di Huang (Rehmannia), Du Zhong (Eucommia), Xiang Fu (Cyperus)