Ming Mu Di Huang Wan 明目地黄丸

Ming Mu Di Huang Wan 明目地黄丸 - Max Nature

Max Nature

$20.00 
SKU: N005

Functions
Ming Mu Di Huang Wan is a renowned ancient Chinese herbal formula used for improving vision.

Package
200 Pills per bottle

Directions
5-8 Pills with warm water, 2-3 times daily
Herbalist may recommend a more specific dosage for individuals with specific needs

Ingredients
Radix Rahmanniae Preparata - Shu Di Huang, Fructus Corni - Shan Zhu Yu, Rhizoma Dioscorea - Shan Yao, Cortex Moutan - Mu Dan Pi, Poria - Fu Ling, Rhizoma Alismatis - Ze Xie, Fructus Lycii - Gou Qi Zi, Radix Angelicae Sinenis - Dang Gui, Radix Paeoniae Alba - Bai Shao, Flos Chrysanthemi - Ju Hua, Fructus Tribuli - Ji Li, Concha Haliotidis - Shi Jue Ming