Ming Mu Di Huang Pian - Eye Bright 明目地黄片

Ming Mu Di Huang Pian - Eye Bright 明目地黄片 - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6M05

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Shu Di Huang (Rehmannia), Shan Yao (Chinese Yam), Shan Zhu Yu (Asiatic Dogwood), Fu Ling (Poria), Dang Gui (Dong Guai Root), Ze Xie (Water Plantain), Bai Shao (Peony), Mu Dan Pi (Tree Peony Root Bark), Gou Qi Zi (Goji), Ju Hua (Chrysanthemum), Ji Li (Tribulus Fruit), Shi Jue Ming (Abalone Shell)