Long Dan Xie Gan Wan

Long Dan Xie Gan Wan - Max Nature

Max Nature

$24.99 
SKU: NL-8L12

DISCONTINUED 1 LEFT IN STOCK

Functions

Clears Damp-Heat from the Liver and Gallbladder Channels, Clears Damp-Heat from the Lower Jiao, Cools Liver Fire

Packing

200 Pills per bottle

Directions
5-8 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Long Dan Cao (Scabruos Gentian), Chai Hu (Bupleurum Root), Ze Xie (Water Plantian), Di Huang (Rehmannia), Huang Qin (Scutellaria Baicalensis), Zhi Zi (Gardenia Fruit), Tong Cao (Ricepaper pith), Chen Qian Zi (Asian Plantain seed), Dang Gui (Dong Quai Root), Gan Cao (Licorice)