Liu Jun Zi Tang

Liu Jun Zi Tang - Max Nature

Max Nature

$9.80 
SKU: ef-3-L011

Functions

Tonifies Spleen Qi, Transforms Dampness, Expels Phlegm, Descends Stomach Qi

Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Dang Shen, Fu Ling, Chao Bai Zhu, Zhi Gan Cao, Chen Pi, Fa Ban Xia, Sheng Jiang, Da Zao