Li Niao Pai Shi Pian - Stone Away 利尿排石片

Li Niao Pai Shi Pian - Stone Away 利尿排石片 - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6L05

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Ze Xie (Water Plantain), Chai Hu (Bupleurum Root), Jin Qian Cao (Herba Lysimachiae), Shi Wei (Folium Pyrrosiae), Che Qian Zi (Asian Plantain Seed), Xu Chang Qing (Paniculate Swallowwort), Wang Bu Liu Xing Zi (Vaccaria Seed), Qu Mai (Dianthus)