Ke Chuan Pian - Cough Clear 咳喘片

Ke Chuan Pian - Cough Clear 咳喘片 - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6K15

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Bai Wei (Swallowwort Root), Bai Qian (Cynanchum), Jie Geng (Platycodon Root), Chuan Bei Mu (Fritillaria), Sang Ye (Mulberry Leaf), Qian Hu (Notopterygium Root), Zi Su Ye (Perilla Leaf), Fang Feng (Siler Root), Zhi Ban Xia (Pinellia), Bai Guo (Gingko Nut), Su Zi (Perilla Seed), Ting Li Zi (Descurainia Seed), Zhe Bei Mu (Fritillaria)