Jin Kui Sheng Qi Pian - Kidney Yang

Jin Kui Sheng Qi Pian - Kidney Yang - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6J50␃Available␁Wan␂NL-6J50W␂Available␁Pian␂NL-6J50P

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Di Huang (Rehmannia), Shan Zhu Yu (Asiatic Dogwood), Shan Yao (Chinese Yam), Mu Dan Pi (Tree Peony Root Bark), Fu Ling (Poria), Ze Xie (Water Plantiain), Rou Gui (Cassia Bark), Zhi Fu Zi (Sichuan Aconite), Niu Xi (Achyranthes Root), He Shou Wu (Fo-Ti), Gou Qi Zi (Goji), Wu Wei Zi (Schisandra Fruit)