Jin Gui Shen Qi Wan

Jin Gui Shen Qi Wan - Max Nature

Kamwo-Meridian

$21.99 
SKU: MPC-JGSQW

Functions
Warm and tonify the Kidney yang

Package
100 capsules per bottle

Suggested Use
3 to 6 capsules three times per day

Ingredients
Aconite (processed) - Fu Zi (Zhi),Cassia Bark - Rou Gui,Rehmannia Root Tuber (prepared) - Shu Di Huang,Asiatic Dogwood Fruit w/o Seed - Shan Zhu Yu,Chinese Yam Rhizome - Shan Yao,Tree Peony Root-Bark - Mu Dan Pi,Poria Sclerotium - Fu Ling,Asian Water Plantain Rhizome - Ze Xie