Jian Pi Pian SpleenVigor 健脾片

Jian Pi Pian SpleenVigor 健脾片 - Max Nature

Max Nature

$12.99 
SKU: AH025P

Functions
Jian Pi Pian is a Chinese herbal formula used to invigorate Qi, strengthen the Spleen and promote digestive function.

Directions
6 tablets or pills taken 2 to 3 times daily with or before meals. One bottle lasts users 11 to 17 days.

Package
200 pills 200 mg (40g) per bottle

Ingredients
Bai Zhu, Mu Xiang, Huang Lian, Gan Cao, Fu Ling, Dang Shen, Shen Qu, Chen Pi, Sha Ren, Mai Ya, Shan Zha, Shan Yao, Rou Dou Kou, Zhi Shi.