Jian Pi Pian - Spleen Strong

Jian Pi Pian - Spleen Strong - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6J20

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Bai Zhu (White Atractylodes Root), Mu Xiang (Costus Root), Huang Lian (Coptis Rhizome), Gan Cao (Licorice), Fu Ling (Poria), Dang Sheng (Codonopsis), Shen Qu (Medicated Leaven), Chen Pi (Tangerine), Sha Ren (Amomum), Mai Ya (Barley Sprout Malt), Shan Zha (Hawthorn Fruit), Shan Yao (Chinese Yam Rhizome), Rou Dou Kou (Round Cardamon), Zhi Shi (Tangerine)