Jia Wei Fang Feng Tong Shen Pian - Arthritis Mate Plus

Jia Wei Fang Feng Tong Shen Pian - Arthritis Mate Plus - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6J05

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Fang Feng (Siler Root), Jing Jie (Schizonepeta), Bo He (Mint), Gui Zi (Cassia Twig), Lu Hui (Aleo), Jue Min Zi (Sickle-pod Senna Seed), Zhi Zi (Gardenia Fruit), Che Qian Zi (Asian Plantain Seed), Jie Geng (Platycodon), Zhi Mu (Anemarrhena Rhizome), Chuan Xiong (Sichuan Lovage), Dang Gui (Dong Quai Root), Bai Shao (Peony), Huang Qin (Scutellaria Baicalensis), Lian Qiao (Forsythia Seed), Gan Cao (Licorice), Bai Zhu (White Atractylodes Root)