Iron Palm Training Liniment

Iron Palm Training Liniment - Max Nature

Kamwo-Meridian

$34.99 
SKU: ZGTN-IPTL

Description
This formula dispels stasis invigorates the Qi and Blood, warms the meridians, kills pain and strengthens the bones and sinews.

Package
2 fl oz.

Suggested Use
Before and after training, massage a small amount of liniment into the hands. Then massage a small amount of liniment into sore and painful areas. Can be used in conjunction with the Zheng Gu Tui Na Iron Palm Soak.

Ingredients
Proprietary blend of Gao Liang Jiang, Mo Yao, Yan Hu Suo, Zhi Tian Nan Xing, Zhi Ban Xia, Zhi Chuan Wu, Dang Gui Wei, Tao Ren, Lai Fu Zi, Jiang Huang, Bai Jie Zi, Hua Jiao, Hong Hua, Xu Duan, Lu Lu Tong, Zhi Zi in an Alcohol Base