Huo Xue Tong Mai Pian - Circu Smooth

Huo Xue Tong Mai Pian - Circu Smooth - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6H20␃Available␁Wan␂NL-6H20W␂Available␁Pian␂NL-6H20P

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
San Leng (Scirpus Rhizome), E Zhu (Curcuma Phaeocaulis), San Qi (Notoginseng), Dan Shen (Salvia Root), Tao Ren (Peach Seed), Hong Hua (Safflower), Xuan Shen (Scrophularia Ningpoensis), Ze Lan (Shiny Bugleweed), Yu Jin (Radix Curcumae), Dang Gui (Dong Quai Root), Yan Hu Suo (Corydalis)