Huang Lian Shang Qing Wan

Huang Lian Shang Qing Wan - Max Nature

Kamwo-Meridian

$18.99 
SKU: MCT-HLSQW

Functions
Clears heat and resolves toxicity, drains fire, and unblocks the bowels.

Package
240 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day

Ingredients
Chinese Rhubarb Root (Wine-fried) - Da Huang (Jiu Chao),Chrysanthemum Flower - Ju Hua,Chinese Skullcap Root - Huang Qin,Forsythia Fruit - Lian Qiao,Fragrant Angelica Root - Bai Zhi,Gardenia Fruit - Zhi Zi,Platycodon Root - Jie Geng,Round-Leaf Chaste Tree Fruit - Man Jing Zi,Schizonepeta Spike - Jing Jie Sui,Chinese Licorice Root - Gan Cao,Chinese Mint Aerial Parts - Bo He,Gypsum - Shi Gao,Phellodendron Bark - Huang Bai,Sichuan Lovage Rhizome - Chuan Xiong,Siler Root - Fang Feng,British Elecampane Inflorescence - Xuan Fu Hua,Coptis Rhizome - Huang Lian