Huang Lian Shang Qing Pian - Coptis Detox

Huang Lian Shang Qing Pian - Coptis Detox - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6H10

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Chuan Xiong (Sichuan Lovage), Man Jin Zi (Vitex Fruit Seed), Qiang Huo (Notopterygium Root), Gao Ben (Lovage Root), Jie Geng (Platycodon Root), Fang Feng (Siler Root), Gan Cao (Licorice), Bai Zhi (Fragrant Angelica Root), Ju Hua (Chrysanthemum), Huang Lian (Coptis Rhizome), Da Huang (Rhubarb), Huang Qin (Scutellaria Baicalensis), Xuan Shen (Scrophularia Ningpoensis), Jing Jie (Schizonepeta), Bo He (Mint), Zhi Zi (Gardenia Fruit), Lian Qiao (Forsythia Seed)