Huan Shao Dan

Huan Shao Dan - Max Nature

Kamwo-Meridian

$31.99 
SKU: MPG-HSD

Functions
Tonify the Spleen and Kidney and nourish the Heart

Package
100g (3.5oz) of the concentrated granules extracted from 500g of the raw herbs.

Suggested Use
Dissolve 5 grams in a cup of hot water to make a tea 2 times daily.

Ingredients
Chinese Yam Rhizome - Shan Yao,Achyranthes Root - Niu Xi (Huai),Asiatic Dogwood Fruit w/o Seed - Shan Zhu Yu,Poria Sclerotium - Fu Ling,Eucommia Stem Bark - Du Zhong,Polygala Root - Yuan Zhi,Morinda Root - Ba Ji Tian,Schisandra Fruit - Wu Wei Zi,Fennel Fruit - Xiao Hui Xiang,Broussonetia Fruit - Chu Shi Zi,Desert Broomrape Stem - Rou Cong Rong,Rehmannia Root Tuber (Prepared) - Shu Di Huang,Lycium Fruit - Gou Qi Zi,Grass-Leaf Sweetflag Rhizome - Shi Chang Pu,Jujube Fruit - Da Zao